ACN maakte een eerste analyse van het coalitieakkoord voor u. Maarten van As, Managing Director ACN: “Ondanks de 47 pagina’s is dit coalitieakkoord weinig specifiek. Voor luchtvaart wordt voor een aantal punten verwezen naar de Luchtvaartnota. Wél zien we dat het belang van transport- en logistiek wordt onderschreven en ook dat het belang van Schiphol voor internationaal opererende bedrijven in Nederland wordt erkend. Dat is positief. Daarnaast wordt terecht ingezet op verduurzaming van de luchtvaartsector. Belangrijk daarbij is wel dat inkomsten uit duurzaamheidsheffingen ingezet worden voor verduurzaming van de sector en dat er rekening wordt gehouden met een Europees level playing field. Al deze punten worden benoemd in het akkoord.”

In het net gepresenteerde coalitieakkoord lezen we m.b.t. luchtvaart:

 • Door de aanwezigheid van de luchthaven Schiphol is Nederland via de lucht uitstekend verbonden met de rest van de wereld. Schiphol zorgt direct en indirect ook voor veel werkgelegenheid. Mede door Schiphol is Nederland een interessante vestigingsplaats voor internationaal opererende bedrijven. Die sterke hub functie willen we behouden.
 • Tegelijkertijd moet er aandacht zijn voor het verminderen van de negatieve effecten van luchtvaart op mens, milieu en natuur. Er spelen rond de luchthaven diverse uitdagingen op het gebied van stikstof, (ultra)fijnstof, geluidsoverlast, leefomgevingskwaliteit, veiligheid en woningbouw. Dit vraagt om een integrale oplossing die zekerheid en perspectief biedt voor zowel de hub functie van Schiphol als de omgeving van de luchthaven. Het kabinet zal hierover in 2022 besluiten en hierbij de opening van vliegveld Lelystad betrekken en hierbij ook de laagvlieg routes in ogenschouw nemen.
 • Ook de luchtvaart moet een bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-emissies. We ontmoedigen het vliegen over korte afstanden, hetgeen leidt tot een daling van de CO2-emissies naast de emissiereducties die voortkomen uit het ‘Fit For 55’-beleidspakket.
 • De komende jaren wordt ingezet op verduurzaming van de mobiliteitssector. De uitstoot wordt teruggedrongen om klimaatdoelen te kunnen halen en om de luchtkwaliteit te verbeteren. Daartoe wordt stevig geïnvesteerd in elektrisch vervoer en vrachtverkeer. De uitrol van laadinfrastructuur wordt versneld.
 • Daarnaast wordt ingezet op het verder verduurzamen van vliegtuigbrandstoffen. Op nationaal niveau verplichten we tot het bijmengen van bio-kerosine en stimuleren we de productie van synthetische kerosine.
 • Er wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling en productie in Nederland van o.a. synthetische kerosine.
 • Het kabinet zet de voorstellen voor verduurzaming uit de Luchtvaartnota 2020-2050 “Verantwoord vliegen naar 2050” (2020) door, waaronder een emissieplafonds per luchthaven.
 • De vliegticketbelasting wordt verhoogd waarbij de opbrengst deels gebruikt wordt voor de verduurzaming van de luchtvaart.
 • De voorstellen van de Europese Commissie voor een belasting op kerosine op EU-niveau worden gesteund.
 • Europese afspraken over het rechtvaardig belasten van de luchtvaart worden actief ondersteund. Het gelijke speelveld binnen de EU en van de EU ten opzichte van derde landen staat hierbij centraal.
 • Vervoer per trein in Europa moet zo snel mogelijk, zowel qua tijd als qua kosten, een goed alternatief wordt voor vliegen.

ACN houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.