Lid Worden ACN

Wordt u ook lid van ACN?

Het lidmaatschap van ACN staat open voor alle bedrijven en organisaties die actief zijn in, of  betrokken zijn bij de luchtvracht in Nederland. Juist door lid te worden van ACN kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de performance van de Nederlandse Luchtvrachtsector als geheel. Uw deelname is van belang omdat juist die bedrijven die actief zijn in deze sector alle kennis en kunde in huis hebben om een waardevolle bijdrage te leveren aan de projecten die ACN uitvoert.

Voordelen van het ACN lidmaatschap

   • u ontvangt regelmatig de ACN Nieuwsbrief;
   • u mag kosteloos vacatures op onze website plaatsen;
   • u krijgt twee gratis toegangskaarten voor onze ACN Nieuwjaarsparty (de netwerkborrel van Schiphol);
   • u krijgt uitnodigingen voor ledenbijeenkomsten (vaak over actuele onderwerpen);
   • u mag meepraten in Sectorraden, Commissies en werkgroepen;
   • u kunt tegen het ledentarief gebruik maken van de ACN pas en de ACN formulieren;
   • u beschikt over een uitgebreide vraagbaak via het ACN secretariaat en de andere leden;
   • u krijgt vele mogelijkheden om te netwerken;
   • u steunt de kwalitatieve ontwikkeling en belangenbehartiging voor en door de Nederlandse luchtvrachtindustrie.

Aanmelding voor het ACN lidmaatschap

Voor het lidmaatschap van ACN en voor deelname aan de ACN sectorraden gelden bepaalde criteria die in het Huishoudelijk Reglement staan. Voor de overige rechten en plichten van het ACN lidmaatschap verwijzen wij naar onze Statuten. Klik hieronder voor:

*alleen nodig voor operationele bedrijven in de luchtvrachtsector

ACN contributie op basis van bedrijfsactiviteiten en omvang

De basis voor de contributie is de aard van de activiteiten en de omvang van de rechtspersoon die lid is van de vereniging of van de vestiging(en) die actief is (zijn) in luchtvracht. De indeling in categorieën vindt u in de tabel hieronder.

Aantal Medewerkers Core Business Belangrijk Nevenactiviteit
Minder dan 10 € 2.247,50 € 1.348,55 € 674,25
10 tot en met 49 € 2.809,40 € 1.685,65 € 1.123,75
50 tot en met 199 € 4.495.05 € 2.809,40 € 1.685,65
200 tot en met 399 € 8.990,- € 4.495,05 € 2.247,50
400 of meer € 15.000,- € 8.000,- € 4.000,-

(alle bedragen in € per kalenderjaar, excl. BTW – contributie wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 januari)

Aantal werknemers van de rechtspersoon dan wel de vestiging(en) die lid wordt (worden), conform de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
Indien luchtvracht core business of een belangrijke activiteit voor de onderneming is, geldt het totale aantal medewerkers.
Is luchtvrachtindustrie uw doelgroep (bent u bijvoorbeeld dienstverlener aan de luchtvracht) dan bepaalt het aantal medewerkers dat daarbij betrokken is, de inschaling.

Voor leden met een gebroken boekjaar kan de nieuwe contributie desgewenst ingaan aan het begin van het boekjaar. Bij aanmelding gedurende het kalenderjaar worden de reeds verstreken maanden niet berekend.

De directeur van ACN beslist over de inschaling op basis van de inschrijving bij de KvK. Individuele leden kunnen het bestuur verzoeken om deze beslissing te heroverwegen.