Het Kabinet heeft op vrijdag 20 november de Luchtvaartnota 2020-2050 vastgesteld en naar de Kamer verstuurd. De nota biedt een goede uitgangspositie voor de luchtvrachtsector om verder in gesprek te gaan met overheid. Er staat o.a. in dat grondgebonden activiteiten van de burgerluchtvaart, zoals het vervoer van bagage, passagiers en vracht, in 2030 geen CO2 meer mogen uitstoten. Het voorstel om belasting te heffen op vertrekkende vrachtvliegtuigen op basis van gewicht en geluidsklasse staat er nog wel in, maar in de bij de nota behorende Uitvoeringsagenda staat dat het ministerie van Financiën, met “beleidsinbreng van het ministerie van IenW” zal inzetten op Europese en mondiale afspraken over het beprijzen van de luchtvaart. Dit zal verlopen via de “Green Deal”, in samenhang met de richtlijn voor energiebelastingen in en het EU Emission Trading Schema. De luchtvaartsector (luchtvaartmaatschappijen, vrachtsector) zal daarbij betrokken worden, aldus de Uitvoeringsagenda.

De Luchtvaartnota plus de bijbehorende kamerbrief, de Uitvoeringsagenda, de kabinetsreactie op de uitgebrachte adviezen en toetsen over de Ontwerp-Luchtvaartnota staan op de website van de Tweede Kamer.